Kup quada i odlicz pe艂en VAT - 馃暱 (+48) 515 122 959

Regulamin sklepu internetowego


搂 1. Postanowienia og贸lne:

1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci zasady zawierania za po艣rednictwem Sklepu internetowego um贸w sprzeda偶y towar贸w i produkt贸w znajduj膮cych si臋 w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych um贸w oraz zasady post臋powania reklamacyjnego, odst膮pienia od umowy.

2. Sklep internetowy dost臋pny na stronie internetowej pod adresem www.najlepsze-quady.pl prowadzi Anna Bereziecka, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetma艅ska 67, 15-727 Bia艂ystok, REGON: 200101456, NIP: 8481670160 , e-mail: andzik.rowery@gmail.com , tel.: +48 796 122 959

3. Ilekro膰 w niniejszym Regulaminie u偶yte s膮 nast臋puj膮ce terminy, nale偶y przez nie rozumie膰:

a) Sprzedawca 鈥 Anna Bereziecka, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetma艅ska 67, 15-727 Bia艂ystok, REGON: 200101456 , NIP: 8481670160

b) Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Ann臋 Berezieck膮 prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetma艅ska 67, 15-727 Bia艂ystok, REGON: 200101456 , NIP: 8481670160 dost臋pny na stronie www.najlepsze-quady.pl

c) Klient 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 13. rok 偶ycia, a w przypadku nieuko艅czenia przez t臋 osob臋 18. roku 偶ycia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba 偶e posiada ona pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej przepisy prawa przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, korzystaj膮ca ze Sklepu internetowego, kt贸ra na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu za po艣rednictwem Sklepu internetowego;

d) Konsument - osoba fizyczna, kt贸ra dokonuje czynno艣ci prawnej za po艣rednictwem Sklepu internetowego, niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;

e) Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta, z艂o偶one za po艣rednictwem Sklepu internetowego, okre艣laj膮ce: rodzaj i ilo艣膰 towaru znajduj膮cego si臋 w asortymencie Sklepu internetowego w chwili sk艂adania zam贸wienia, spos贸b zap艂aty, spos贸b dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowi膮ce z艂o偶enie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego towar贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia;

f) Koszyk - us艂uga elektroniczna, stanowi膮ca interaktywny formularz dost臋pny w sklepie internetowym umo偶liwiaj膮ca z艂o偶enie zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie, zam贸wienie produkt贸w oraz okre艣lenie warunk贸w umowy sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci;

g) Produkt, Towar - dost臋pna w sklepie internetowym rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem umowy sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a sprzedawc膮;

h) Przedsi臋biorca - Klient, b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, osob膮 prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej przepisy prawa przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮;

i) Umowa sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y towaru zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem sklepu internetowego;

j) Czas realizacji zam贸wienia 鈥 liczba dni roboczych, w kt贸rych Sprzedawca skompletuje zam贸wienie z艂o偶one przez Klienta w sklepie internetowym oraz powierzy zam贸wiony towar przewo藕nikowi celem dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Klienta w zam贸wieniu;

k) Dni robocze 鈥 dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

l) Strony transakcji 鈥 Sprzedawca i Klient

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym s膮 fabrycznie nowe

5. Klient korzystaj膮cy ze Sklepu internetowego jest zobowi膮zany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem d贸br osobistych innych podmiot贸w,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b niezak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania,

d) niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci o charakterze bezprawnym,

e) korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,

f) niepodejmowania dzia艂a艅 polegaj膮cych na rozsy艂aniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezam贸wionej informacji handlowej(SPAM).

6. Ceny w Sklepie Internetowym wyra偶one s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT (ceny brutto);

7. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawieraj膮 informacji na temat koszt贸w przesy艂ki;

8. Ca艂kowita cena towaru z wyszczeg贸lnion膮 informacj膮 na temat koszt贸w przesy艂ki (je偶eli wyst臋puj膮) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu tre艣ci w formularzu zam贸wienia;

9. Wi膮偶膮ca dla stron transakcji jest cena widniej膮ca przy produkcie w momencie z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta;

10. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do konsument贸w, jak i do przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego.

11. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia i zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

12. Regulamin niniejszy mo偶e ulega膰 zmianom, jednak偶e zmiany nie b臋d膮 mia艂y zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowie艅 Regulaminu do ka偶dego ze z艂o偶onego Zam贸wienia.


搂 2. Newsletter

1. Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie Newslettera udost臋pnianego przez Sprzedawc臋. Newsletter wysy艂any jest wy艂膮cznie do Klient贸w, kt贸rzy zam贸wili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zam贸wienia oraz wyrazili zgod臋 na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach us艂ugi Newsletter, za po艣rednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysy艂ana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczeg贸lno艣ci informacje o aktualnej ofercie towar贸w Sprzedawcy, aktualnych, promocjach . Newsletter wysy艂any jest nieodp艂atnie.

3. Klient mo偶e w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, zmieni膰 wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na kt贸ry wysy艂any jest Newsletter lub zrezygnowa膰 z Newslettera, zgodnie z instrukcj膮 przekazywan膮 we wiadomo艣ciach mailowych stanowi膮cych Newsletter.


搂 3. Koszyk i z艂o偶enie zam贸wienia

1. Korzystanie z Koszyka jest nieodp艂atne i dobrowolne, ale niezb臋dne w celu z艂o偶enia przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzeda偶y i rozpoczyna si臋 z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

2. Klient mo偶e dokona膰 zakupu towaru znajduj膮cego si臋 w asortymencie Sklepu internetowego przez z艂o偶enie zam贸wienia. Zam贸wienia mog膮 by膰 sk艂adane dwadzie艣cia cztery godziny na dob臋 przez siedem dni w tygodniu przez stron臋 internetow膮 Sklepu internetowego.

3. Niezb臋dnym elementem procedury sk艂adania zam贸wienia jest zapoznanie si臋 i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczaj膮c odpowiednie pole przed finalizacj膮 zam贸wienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury sk艂adania zam贸wienia uniemo偶liwia skorzystanie z mo偶liwo艣ci nabycia towaru za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

4. Elementem procedury sk艂adania zam贸wienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zam贸wienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyra偶enie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacj膮 zam贸wienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas sk艂adania zam贸wienia w celu realizacji zam贸wienia z艂o偶onego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu z艂o偶enia zam贸wienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do z艂o偶enia zam贸wienia.

5. W celu z艂o偶enia zam贸wienia nale偶y za po艣rednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletowa膰 zam贸wienie, wybra膰 obszar i spos贸b dostarczenia towaru, spos贸b p艂atno艣ci, wype艂ni膰 formularz zam贸wienia, a nast臋pnie zatwierdzi膰 i przes艂a膰 zam贸wienie.

6. Us艂uga Elektroniczna Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za jego po艣rednictwem albo z chwil膮 wcze艣niejszego zaprzestania sk艂adania Zam贸wienia przez Klienta.


搂 4. Forma i czas realizacji zam贸wienia

1. Towary zam贸wione w Sklepie Internetowym dostarczane s膮 za po艣rednictwem us艂ug firmy kurierskiej lub pocztowe, mo偶liwy jest tak偶e odbi贸r osobisty towaru pod adresem: ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetma艅ska 67, 15-727 Bia艂ystok.

2. Sklep Internetowy podaje czas wys艂ania zam贸wienia jako termin, kt贸ry jest podany w dniach roboczych, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego. Jest to czas liczony od momentu przyj臋cia zam贸wienia do realizacji do daty wys艂ania przez firm臋 kuriersk膮.

3. Sprzedawca informuje, 偶e w przypadku wyboru przez Kupuj膮cego sposobu wyboru przez Klienta p艂atno艣ci w formie przedp艂aty (przelew szybki, standardowy i p艂atno艣膰 kart膮 kredytow膮), czas dor臋czenia zam贸wienia liczy si臋 od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

4. Je偶eli przy zakupie Klient wybiera p艂atno艣膰 w formie przedp艂aty, zobowi膮zuje si臋 do niezw艂ocznej wp艂aty 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wp艂aty na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego w terminie 3 dni roboczych od dnia z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie Internetowym, zam贸wienie ulega anulowaniu. Przyjmuje si臋, 偶e dzie艅 zap艂aty to dzie艅 uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;


搂 5. P艂atno艣ci

1. Op艂at臋 za z艂o偶one zam贸wienie mo偶na ui艣ci膰:

a) kurierowi lub innemu dor臋czycielowi przy odbiorze przesy艂ki (tzw. pobranie)

b) dokonuj膮c przedp艂aty;

c) W przypadku zam贸wie艅 z odbiorem osobistym op艂at臋 za zam贸wienie mo偶na ui艣ci膰 zar贸wno dokonuj膮c przedp艂aty, a tak偶e przy odbiorze osobistym.


搂 6. Dostawa i koszty dostawy

1. Dostawa zam贸wienia mo偶liwa jest jedynie na ternie Polski.

2. Dostawa towar贸w jest odp艂atna. Koszt dostawy towar贸w podawany jest przed akceptacj膮 zam贸wienia.


搂 7. Zwrot towaru (odst膮pienie od umowy)

1. Kupuj膮cy, b臋d膮cy konsumentem, a tak偶e mikroprzedsi臋biorca ma prawo w terminie 14 dni dni odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

2. Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋 od dnia dor臋czenia Kupuj膮cego zam贸wienia lub dokonania odbioru osobistego.

3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy Konsument mo偶e z艂o偶y膰 poprzez wype艂nienie odpowiedniego Formularza "O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy" stanowi膮cego za艂膮cznik dost臋pny do pobrania na stronie Sklepu Internetowego, oraz wys艂anie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres: ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetma艅ska 67, 15-727 Bia艂ystok,

4. Zwrot towaru jest bezp艂atny.

5. Zwrot dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du. Zwrot mo偶e by膰 dokonany w oryginalnym opakowaniu, je偶eli towar wyst臋powa艂 w opakowaniu. Towar powinien by膰 nale偶ycie zabezpieczony.

6. Sprzedawca, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Kupuj膮cego konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci Kupuj膮cemu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupuj膮cego. Kupuj膮cy ma obowi膮zek zwr贸ci膰 rzecz Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem.

7. Sprzedawca dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument na wniosek Sprzedaj膮cego wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

8. Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


搂 8. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowi膮zany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klienta odpowiedzialno艣膰 za wady towaru na zasadach okre艣lonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z p贸藕n. zm.), w szczeg贸lno艣ci w art. 556 i nast臋pnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta na pi艣mie na adres ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetma艅ska 67, 15-727 Bia艂ystok, poprzez wype艂nienie formularza reklamacyjnego dost臋pnego na stronie sklepu internetowego, z dopiskiem 鈥濺eklamacja鈥, a tak偶e za po艣rednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: andzik.rowery@gmail.com

3. Wskazane jest, aby zg艂oszenie reklamacji zawiera艂o w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), na kt贸ry ma zosta膰 wys艂ana odpowied藕 na reklamacj臋, je艣li Klient 偶yczy sobie otrzyma膰 odpowied藕 na reklamacj臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, dat臋 nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dok艂adny opis wady oraz dat臋 jej stwierdzenia, 偶膮danie Klienta, a tak偶e preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zg艂oszeniem reklamacji nale偶y dostarczy膰 Sprzedawcy dow贸d zakupu towaru np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty p艂atniczej albo inny dow贸d potwierdzaj膮cy zakup). Formularz reklamacyjny na stronie sklepu internetowego stanowi jedynie przyk艂ad, z kt贸rego Klient nie musi korzysta膰, i nie wp艂ywa na skuteczno艣膰 reklamacji zg艂oszonych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 mu wadliwy towar.

5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje si臋 do reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zg艂oszeniu reklamacji.

6. W przypadku wyst膮pienia ewentualnych brak贸w w z艂o偶onej reklamacji, Sprzedawca zwr贸ci si臋 do Klienta o ich uzupe艂nienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zg艂oszeniu reklamacji.


搂 9. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Anna Bereziecka, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 ANDZIK Anna Bereziecka, ul. Hetma艅ska 67, 15-727 Bia艂ystok, REGON: 200101456 , NIP: 8481670160 , e-mail: andzik.rowery@gmail.com , tel.: +48 796 122 959

2. W trosce o bezpiecze艅stwo powierzonych danych opracowane zosta艂y wewn臋trzne procedury i zalecenia, kt贸re maj膮 zapobiec udost臋pnieniu danych osobom nieupowa偶nionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodno艣膰 z odpowiednimi aktami prawnymi 鈥 Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), ustaw膮 o ochronie danych osobowych, ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wsp贸lnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane s膮 na podstawie zgody wyra偶anej przez U偶ytkownika oraz w przypadkach, w kt贸rych przepisy prawa upowa偶niaj膮 Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa lub w celu realizacji zawartej pomi臋dzy stronami umowy.

4. Celem realizacji zam贸wienia Administrator zbiera tylko niezb臋dne dane osobowe: Imi臋, Nazwisko, firma (opcjonalnie), adres (w celu dokonania wysy艂ki zam贸wienia), adres e-mail, nr telefonu (w celu kontaktu z Zamawiaj膮cym w przypadku brak贸w w zam贸wieniu oraz potwierdzenia realizacji zam贸wienia), nr NIP (do cel贸w wystawienia Faktury VAT, o ile Zamawiaj膮cy przejawia ch臋膰 jej otrzymania).

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniach w nast臋puj膮cy spos贸b:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) poprzez gromadzenie plik贸w 鈥渃ookies鈥 (patrz polityka plik贸w cookies);

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez U偶ytkownika.

7. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obs艂ugi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostan膮 sprzedane ani udost臋pnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przys艂uguje wgl膮d osobie fizycznej, kt贸ra je tam umie艣ci艂a. Osoba ta ma r贸wnie偶 prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, a tak偶e prawo do usuni臋cia jej danych osobowych (co uczyni膰 powinna poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem pod adresem: andzik.rowery@gmail.com

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatno艣ci serwisu, na kt贸re mo偶e wp艂yn膮膰 rozw贸j technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozw贸j serwisu internetowego. O wszelkich zmianach b臋dziemy informowa膰 w spos贸b widoczny i zrozumia艂y.

11. W Serwisie mog膮 pojawia膰 si臋 linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia艂aj膮 niezale偶nie od Serwisu i nie s膮 w 偶aden spos贸b nadzorowane przez serwis. Strony te mog膮 posiada膰 w艂asne polityki dotycz膮ce prywatno艣ci oraz regulaminy, z kt贸rymi nale偶y si臋 zapozna膰.

12. U偶ytkownik ma prawo uzyskania dost臋pu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych w ramach us艂ugi Konta.

13. Ka偶dy U偶ytkownik, kt贸ry wyrazi艂 zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych, mo偶e si臋 zwr贸ci膰 bezpo艣rednio do Administratora danych z wnioskiem o umo偶liwienie dost臋pu do swoich danych, ich poprawienia, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a tak偶e skorzystania z mo偶liwo艣ci przenoszenia danych.

14. W celu skorzystania z mo偶liwo艣ci realizacji uprawnie艅 dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych ka偶da osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 w ramach 艣wiadczenia us艂ug sklepu internetowego, mo偶e skontaktowa膰 si臋 z Administratorem danych za po艣rednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z Administratorem, pod adresem andzik.rowery@gmail.com

15. U偶ytkownik ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

16. Dla cel贸w bezpiecze艅stwa w razie podejrzenia, 偶e Konto U偶ytkownika mog艂o zosta膰 naruszone, np. poprzez nieuprawniony dost臋p do loginu i has艂a s艂u偶膮cych do logowania do sklepu internetowego, nale偶y niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z Administratorem, pod adresem andzik.rowery@gmail.com

17. W razie w膮tpliwo艣ci co kt贸regokolwiek z zapis贸w niniejszej polityki prywatno艣ci mo偶liwy jest kontakt z Administratorem.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszej Polityki z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym rozwoju us艂ug informatycznych. O tre艣ci zmian Polityki ka偶dy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.najlepsze-quady.pl wiadomo艣ci o zmianie Polityki, zawieraj膮cej zestawienie zmian Polityki i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych;


搂 10. Cookies

1. Serwis internetowy u偶ywa niewielkich plik贸w, zwanych cookies. Zapisywane s膮 one przez Sprzedawc臋 na urz膮dzeniu ko艅cowym osoby odwiedzaj膮cej Serwis Internetowy, je偶eli przegl膮darka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazw臋 domeny, z kt贸rej pochodzi, sw贸j 鈥瀋zas wyga艣ni臋cia" oraz indywidualn膮, losowo wybran膮 liczb臋 identyfikuj膮c膮 ten plik.

2. Cookies wykorzystywane s膮 w celu:

a) dostosowania zawarto艣ci Serwisu do preferencji U偶ytkownika;

b) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczeg贸lno艣ci poprzez rozpoznawanie urz膮dzenia ko艅cowego U偶ytkownika,

c) tworzenia statystyk,

d) utrzymania sesji U偶ytkownika,

e) dostarczania U偶ytkownikowi tre艣ci reklamowych.

3. Pliki cookies s膮 wykorzystywane w Serwisie Internetowym jedynie za zgod膮 U偶ytkownika. Zgoda jest wyra偶ana przez wyra偶enie zgody w polu informacyjnym na stronie Serwisu internetowego lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez U偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci przegl膮darki internetowej, zainstalowanego w urz膮dzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez U偶ytkownika do przegl膮dania zawarto艣ci Serwisu.

4. Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b U偶ytkownicy korzystaj膮 z Serwisu, aby m贸c usprawnia膰 funkcjonowanie Serwisu zapewniaj膮c jak najbardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋.

5. Pliki cookies mog膮 zawiera膰 dane osobowe, umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 U偶ytkownik贸w, w贸wczas zastosowanie do nich maj膮 w ca艂o艣ci zapisy dotycz膮ce danych osobowych i ich przetwarzania.

6. W niekt贸rych przypadkach, niezale偶nych od w艂a艣ciciela serwisu, oprogramowanie zainstalowane przez U偶ytkownika na urz膮dzeniu ko艅cowym, s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (np. przegl膮darka internetowa) wprowadza domy艣lne przechowywanie Cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy mog膮 dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych Cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione mi臋dzy innymi w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 ustawienia Cookies b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. Informacje szczeg贸艂owe w tym zakresie dost臋pne s膮 w ustawieniach i instrukcjach dotycz膮cych oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

7. U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej.

8. Zmiana ustawie艅 stanowi wyra偶enie sprzeciwu, kt贸ry w przysz艂o艣ci mo偶e spowodowa膰 utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Ca艂kowite wy艂膮czenie opcji przyjmowania Cookies nie b臋dzie oznacza膰 braku mo偶liwo艣ci przegl膮dania tre艣ci zamieszczanych w Serwisie z zastrze偶eniem tych, do kt贸rych dost臋p wymaga logowania.

9. Przechowywane dane zamieszczone w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika nie powoduj膮 zmian konfiguracyjnych w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz膮dzeniu.


搂 11. Przepisy ko艅cowe

1. Umowy zawierane za po艣rednictwem Sklepu internetowego zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnosz膮ce si臋 do towar贸w prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z p贸藕n. zm.)

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Um贸w Sprzeda偶y zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b臋d膮cymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

4. Kupuj膮cy mog膮 r贸wnie偶 skorzysta膰 z unijnej platformy internetowego rozstrzygania spor贸w. Platforma internetowego rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy Klientami a przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym dost臋pna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.